Mây trắng trên trời xanh,
Trông theo chẳng tới gần.
Hát vang bài Lương phủ,
Lòng này lại sầu thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.