Mạn bắc, núi xanh sông uốn quanh
Ráng như lụa mịn chiếu sen xanh
Chẳng hay khi núi chìm vào biển
Giảm mất bao nhiêu ngọn cõi Doanh?

tửu tận tình do tại