Ngựa trời vốn từ sông Ác tới
Văn tế ca môi giới của rồng
Chẳng hay ải Ngọc ven đường
Đám rau mục túc có thường ra hoa?

tửu tận tình do tại