Nhạn vài đôi vạn bầy ngựa chiến
Núi Yên Nhiên lưu chuyển bích du
Tin truyền bắc phá Thiền Vu
Quân kỳ rực lửa đêm thu Thụ Hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.