出塞其二

騮馬新跨白玉鞍,
戰罷沙場月色寒。
城頭鐵鼓聲猶震,
匣裡金刀血未乾。

 

Xuất tái kỳ 2

Lưu mã tân khoá bạch ngọc an,
Chiến bãi sa trường nguyệt sắc hàn.
Thành đầu thiết cổ thanh do chấn,
Hạp lý kim đao huyết vị can.

 

Dịch nghĩa

Ngựa hoa lưu mới cưỡi, yên ngọc trắng,
Sa trường sau cuộc chiến, mặt trăng sắc lạnh lẽo.
Ở đầu thành tiếng trống sắt như còn vang động,
Đao mạ vàng trong bao còn chưa khô máu.


Có nơi chép bài này là Quân hành 軍行 của Lý Bạch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên bạch ngọc ngựa tử lưu
Sa trường ngưng chiến trăng treo lạnh lùng
Đầu thành trống trận còn vang
Máu tươi còn đẫm đao vàng trong bao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cưỡi ngựa tứ lưu, yên bạch ngọc,
Sa trường ngưng chiến lạnh trăng cao.
Trống trận còn vang đầu thành vắng,
Đao vàng trong hộp máu chưa khô.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Trong Thi Viện, bài thất ngôn tứ tuyệt nầy trùng với bài "Quân hành" của Lý Bạch.
Xin anh Quản gia tham khảo để xác định ai là tác giả.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trùng lặp

Cảm ơn bác, cháu xem mỗi nơi chép một kiểu. Tuy nhiên cháu vẫn gộp làm một.

Toàn Đường thi chép cả hai nơi:
- Lý Bạch: quyển 184, bài 16
- Vương Xương Linh: quyển 143, bài 15

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ngựa lưu, yên ngọc trắng vừa choàng
Trận chiến vừa tan lạnh ánh trăng
Trống sắt đầu thành còn gióng giả
Máu người chưa ráo vỏ gươm vàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa mới cưỡi, yên viền ngọc trắng
Giao tranh xong trăng lạnh lùng soi
Đầu thành trống động chưa nguôi
Đao vàng trong vỏ còn tươi máu thù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bảo mã mới đeo yên ngọc trắng
Chiến tàn trăng lạnh sa trường vắng
Đầu thành trống sắt tiếng còn vang
Trong hộp đao vàng máu hãy thấm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỡi ngựa hoa lưu yên ngọc trắng
Sa trường tan trận, lạnh trăng soi
Đầu thành trống sắt còn vang động
Trong vỏ còn tươi máu thấm đao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cưỡi ngựa hoa lưu yên ngọc trắng,
Sa trường sau trận lạnh trăng sao.
Đầu thành trống sắt khua vang động,
Trong vỏ chưa khô máu thấm đao.

15.00
Trả lời