Thu rợp Lô Long bóng núi Bàn
Hỉ Phong, khói lửa dễ nhìn sang
Viên môn đã chọn tài lương tướng
Hà cớ thành cao dựng mấy hàng?

tửu tận tình do tại