Người cùng ấp chành choẹ
Kẻ cả cũng đặt điều
Ba lần ngậm cát thổi
Tiếng quỷ đạn ném trêu
Việc làm đáng than thở
Kẻ hùa theo ít đâu
Lảm nhảm như chim hét
Bỗng sao Ky đến chầu
May khỏi nhặng xanh viếng
Chán oanh truyền mừng kêu
Như ai kẻ hèn mọn
Tính ưa thoáng lười nhiều
Khiến người kinh chữ nghĩa
Khúc độ viết dập dìu
Ham xem vũ nữ múa
Quen dẫm cánh hoa nhầu
Ngáp dài khi đối xử
Nói chuyện nhổ, lệ trào
Đứng dậy cười khi ngủ
Tiệc ngồi quay lưng vào
Có kẻ tỏ khinh bạc
Kệch cỡm xem vào đâu
Thân cửa quan nấn ná
Đô khoa sáu năm mau
Nóng nẩy nay đã hết
Bất cẩn còn phần nào
Có miệng ba lần dán
Tám toà giận không đâu
Riêng lạ cho cốt tướng
Giờ sinh gặp phá cô
Lòng ta ít uẩn khúc
Người xưa bổng trầm nhiều
Tài tiên không câu chấp
Giúp vui tài hiếm sao?
Nên cái gì đây hử?
Dần dần biết làm sao!

tửu tận tình do tại