Ngọc Mính xuân sang mở thuý bình
Dạy lời ca mới “Mẫu đơn đình”
Đau lòng điểm phách không người hiểu
Tay bấm phách mòn dạy tiểu linh

tửu tận tình do tại