Lác đác đèn chài sông thu vắng
Dậy xem ánh nguyệt xế rừng xa
Ánh nước động giấc loài thủy điểu
Móc lạnh làm đom đóm ngại bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)