Lác đác đèn chài sông thu vắng
Dậy xem ánh nguyệt xế rừng xa
Ánh nước động giấc loài thủy điểu
Móc lạnh làm đom đóm ngại bay