Tạ Trăn 謝榛 (1495-1575) tự Mậu Tần 茂秦, hiệu Tứ Minh sơn nhân 四溟山人, người Lâm Thanh, Sơn Đông, là tác gia và học giả trứ danh đời Minh.