Tạ Trăn 謝榛 (1495-1575) tự Mậu Tần 茂秦, hiệu Tứ Minh sơn nhân 四溟山人, Thoát Tỷ sơn nhân 脫屣山人, người Lâm Thanh, Sơn Đông, là tác gia và học giả trứ danh đời Minh, không ra làm quan. Khoảng năm Gia Tĩnh, ông mang tập thơ đến chơi kinh sư, kết thi xã với Lý Phan Long 李攀龍, Vương Thế Trinh 王世貞, đề xướng văn học phục cổ, có ảnh hưởng thời bấy giờ. Sau vì không hớp với ý kiến của Lý Phan Long, bị Lý và Vương gạt ra ngoài thi xã. Ông đi chơi các vương phủ đời Tần Tấn, nam bắc Hoàng Hà, đều được tôn là tiên sinh. Tác phẩm có Tứ Minh sơn nhân tập.