Mùa thu khói lửa chiến tranh,
Vũ thư bay gấp đến thành Tấn Dương.
Ngựa Hồ cuộn gió sa trường,
Mây mù cờ Hán cũng đương xuất thành.
Ai người đánh, giữ kế nhanh,
Triều đình toàn kẻ nói rành việc binh.
Ngựa xe điều khiển, tử sinh,
Doanh quân Tế Liễu liều mình nay mai.

tửu tận tình do tại