Đường ra Vân Châu cũ,
Không ngưng gió cát bay.
Sa mạc diều quạ đáp,
Lội sông đà ngựa bầy.
Đất rộng biên thanh trổi,
Trời cao khí bắc vây.
Biển chiều sương nối kín,
Cõi hoang trăng bủa đầy
Thổi già gái Hán buồn,
Đánh trống chúa phiên say.
Thành Long nếu lấy được,
Hiệp sĩ phong hầu ngay.

tửu tận tình do tại