Đánh Nam xua ngàn kỵ
Xa nghe mấy chiến trường
Thanh niên nhiều nghĩa khí
Xương trắng táng tha phương
Nhạn ải buồn thu cỗi
Sương phụ khóc đêm trường
Gọi hồn tít mù xứ
Mênh mông trăng bốn phương

tửu tận tình do tại