Một mình uống sớm tửu gia,
Tiền vàng ném chẳng kêu ca lắc đầu.
Ngựa phi bắn hổ núi tây,
Áo điêu gấm ướt nhuốm đầy gió sương.

tửu tận tình do tại