Núi xanh đi không hết,
Ngựa lẻ bước chậm chầy.
Móc đêm che chiến luỹ,
Thành lạnh cờ rượu bay.
Cát liền trời cuối đất,
Sương nặng mãi phủ ngày.
Giáo mác trông ảm đạm,
Xác xơ du liễu lay
Đất trời mỏi chinh chiến,
An nguy do tướng tài.
Hỡi người toan kế sách,
Công danh tự biết ngay.

tửu tận tình do tại