19/08/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ kỳ 1
塞下其一

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 15:53

 

Nguyên tác

青山行不斷,
獨馬去遲遲。
宿霧開軍壘,
寒城見酒旗。
沙連天盡處,
霜重日高時。
慘淡兵戈氣,
蕭條榆柳枝。
乾坤疲戰伐,
將相繫安危。
寄語籌邊者,
功名當自知。

Phiên âm

Thanh sơn hành bất đoạn,
Độc mã khứ trì trì.
Túc vụ khai quân luỹ,
Hàn thành kiến tửu kỳ[1].
Sa liên thiên tận xứ,
Sương trọng nhật cao thì.
Thảm đạm binh qua khí,
Tiêu điều du liễu chi.
Càn khôn bì chiến phạt,
Tương tướng hệ an nguy.
Ký ngữ trù biên giả[2],
Công danh đương tự tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi xanh đi không hết,
Ngựa lẻ bước chậm chầy.
Móc đêm che chiến luỹ,
Thành lạnh cờ rượu bay.
Cát liền trời cuối đất,
Sương nặng mãi phủ ngày.
Giáo mác trông ảm đạm,
Xác xơ du liễu lay
Đất trời mỏi chinh chiến,
An nguy do tướng tài.
Hỡi người toan kế sách,
Công danh tự biết ngay.
[1] Cờ treo trên quán rượu, còn được gọi là tửu vọng 酒望, tửu liêm 酒帘, thanh kỳ 青旗, cẩm bái 錦旆, để chiêu dụ khách.
[2] Người trù hoạch kế sách tại biên giới, xây đồn đắp luỹ, chia quân đi đóng giữ những nơi hiểm yếu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Tái hạ kỳ 1