Lòng rầu lửa đốt,
Mỗi ngày mỗi khêu.
Hoa xuân rụng hết,
Lá hạ chết theo.

tửu tận tình do tại