Khói binh Hãn Hải quét trời
Ngọc Quan đường đất bao giờ về đông
Biên thành thu sớm lạnh căm
Một đêm thấy tóc sương lồng trong gương

tửu tận tình do tại