Hàn Thượng Quế 韓上桂 (1572-1644) là thi nhân, hí kịch gia thời Minh, tự Phân Nam 芬男, Mạnh Uất 孟鬱, hiệu Nguyệt Phong 月峰, người làng Cổ Bá 古霸, Phiên Ngu 番禺, tỉnh Quảng Đông, tính tình hào phóng, thích thơ rượu, đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 22 (1594), hai lần gọi ra làm trưởng quan lễ chế, lịch pháp, không đi. Năm Vạn Lịch thứ 44 (1616), vì thân mẫu quá nghèo, ông ra làm Học chính Định Châu 定州學正, năm sau mẹ buồn lo nên xin về. Năm Thiên Khải cuối (1627), nhậm Quốc tử giám Nam Kinh 南京國子監, làm quan đến Đồng tri phủ Kiến Ninh 建寧府同知, sau nhân đi công tác cung cấp quân lương Ninh Viễn 寧遠, mất tại nhiệm sở. Trước tác có Đoá Vân sơn phòng di cảo 朵雲山房遺稿, Lăng vân ký 凌雲記, Thanh liên ký 青蓮記, Quần âm loại tuyển 群音類選.