Sống đời ai trăm tuổi,
Lo, bệnh cứ đến thăm.
Giang hồ trải năm tháng,
Thưa thớt tin nhạn hồng.
Lệ khách chày đập áo,
Biệt khúc tiếng vượn ngâm.
Mọi sự như ca oán,
Trong núi điệu cầm tâm.

tửu tận tình do tại