Liễu bên sông đẹp đẽ,
Hoa bên sông sáng lên.
Chia tay nhau khó quá,
Vĩnh viễn tình bạn hiền.
Đi khi hồ rượu cạn,
Loạn nên kiếm không yên.
Vì anh làm đoản cú,
Góp vào ca chèo thuyền.

tửu tận tình do tại