Xuống ngựa hùng quân chận biển xa,
Lên đường tặng bảo kiếm Ngô câu.
Thời trước chặt tay Hung Nô chúa,
Bây giờ giết lính Nhật treo đầu.

tửu tận tình do tại