Cỏ bắc khô giống sơn,
Gió bấc mạnh hơn tên.
Cư Diên xa vạn dặm,
Mai, quyết thắng tiến lên.

tửu tận tình do tại