24/05/2024 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh đông ca kỳ 5
征東歌其五

Tác giả: Hàn Thượng Quế - 韓上桂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 15:07

 

Nguyên tác

猛士投鞭截海流,
臨行笑贈拭吳鈎。
曩時已斷天驕臂,
此日還懸日本頭。

Phiên âm

Mãnh sĩ đầu tiên[1] tiệt hải lưu,
Lâm hành tiếu tặng thức ngô câu.
Nẵng thời dĩ đoạn thiên kiêu[2] tí,
Thử nhật hoàn huyền Nhật Bản đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuống ngựa hùng quân chận biển xa,
Lên đường tặng bảo kiếm Ngô câu.
Thời trước chặt tay Hung Nô chúa,
Bây giờ giết lính Nhật treo đầu.
[1] Ném roi ngựa, ý nói đánh nhau với người Nhật, phải bỏ ngựa xuống thuyền hải chiến.
[2] Chỉ vua Hung Nô. Xưa Thiền Vu Hung Nô tự xưng “thiên chi kiêu tử” 天之驕子 (đứa con kiêu của trời), nên được gọi là “thiên kiêu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Thượng Quế » Chinh đông ca kỳ 5