Trường Thành nhiều ngựa uống,
Thường tụ họp thành bầy.
Cung nghiêng ánh trăng sáng,
Kiếm loáng bóng sao bay.
Gió mạnh níu thấp nhạn,
Núi hiểm nhô tận mây.
Bộ thuộc trình Đô uý,
Lính mới Hoắc hầu đây.

tửu tận tình do tại