Sương dày ngựa Lỗ lạc,
Gió mạnh cỏ Hồ xiêu.
Bản lĩnh tài nghề hết,
Không dám đến Tây Liêu.

tửu tận tình do tại