Đại tướng tung hoành trên biển sâu,
Khua chiêng đánh trống rạng Thần Châu.
Giáp quanh Y Đảo cao chớn chở,
Ngựa uống sông Ly nước chẳng trôi.

tửu tận tình do tại