Quạ kêu đêm trại Lỗ,
Doanh trống địch rút chạy.
Ngựa qua Lâm Hà gấp,
Thành Kế Bắc chiếm ngay.

tửu tận tình do tại