Biệt đất Tần trên lưng ngựa ốm
Quạ tung bay vào đám mây tàn
Miền này gió bắc miên man
Tới Du quan đã nghe cơn lạnh rồi

tửu tận tình do tại