Trời cuối thu, tướng quân ria bạc
Khoác áo điêu tự bước lên lầu
Ngắm sao bắc, nắm chắc đao
Cả đời canh giữ ải đầu quốc gia

tửu tận tình do tại