Trổi điệu xuân trên lầu sông sáo lạnh
Vạn dặm xa khách đi Thục thuyền con
Qua hết bài "Lạc mai" rồi "Chiết liễu"
Tình quan san lúc chạp hết xuân phồn

tửu tận tình do tại