Suối Tịch Đề gió Hồ đông lại
Kỵ binh Hồ sông Ái đóng dài
Lính biên ải trú muôn đời
Hàng năm mùa tuyết phải dời trại luôn

tửu tận tình do tại