Dùng nhạc thổi hoa mơ rụng hết
Ráng Tần xa nối tiếp mây Hồ
Ải tía nổi gió thu nhạn trắng
Bóng điêu chiều in cát vàng khô
Sứ Hán cũ nuôi dê giữ tiết
Đánh tỳ bà lưng ngựa ra đi
Trong mộng thấy thân về cung khuyết
Lúc tỉnh ra lệ đẫm chân mây

tửu tận tình do tại