Tháng hai tháng ba đê lớn
Thuỳ dương ngàn nhánh vạn cành
Trên cây vịt bầy ẩn nấp
Dưới đất buộc ngựa gốc xanh
Chiều bên lầu vịt im ngựa buộc
Rượu trong thơm nghi ngút hương trầm
Dòng sông Hán trăng tròn gương sáng
Tiếng ca cao uyển chuyển ráng hồng
Vui không đủ ngủ ngày đêm uống
Cỏ xanh thơm xuân đến thu qua
Biết rằng chàng vàng xài không uổng
Ngọc chảy tiêu đâu bởi thiếp ngoa
Sông có bãi trên bờ có cát
Tận chân trời cột quý dây tơ
Thoa nghiêng ngã mộng tàn hoa nát
Người đi xa vẫn nhớ người chờ?

tửu tận tình do tại