Sông ấm mặt trời soi sóng biếc
Nhà cỏ vài gian chốn nước mây
Hoa xuân chen với rào dâm bụt
Đu tiên lên xuống quá vách xây

tửu tận tình do tại