Gió đông mùa xuân tươi đẹp
Nam phố giai nhân mỹ miều
Hạ Thái anh đừng hỏi đến
Nhà quan ai dám nói yêu
Hái hoa nghiêng vòng ngọc gắn
Soi bóng sửa trâm vàng đeo
Xinh đẹp nhưng chưa xuất giá
Chỉ chờ theo mỗi Văn Tiêu

tửu tận tình do tại