Một tiểu ni cô chốn cửa thiền
Tâm thành mà dạ chẳng hề yên
Hoa rơi hữu ý trong thầm lặng
Nước chảy vô tình giữa lãng quên
Đức hạnh sư môn chưa vẩn đục
Tấm lòng bồ tát mãi y nguyên
Hồi chuông mầu nhiệm Hằng Sơn phái
Tịnh độ cho đời bớt nghiệt duyên.