Lý Quần Ngọc 李群玉 (813-860) tự Văn Sơn 文山, người Phong Châu 澧州 (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), tính tình khoáng đạt, giỏi thơ ca, thổi sáo và thư pháp, là thi nhân trứ danh đời Vãn Đường. Đời vua Tuyên Tông, ông làm Hiệu thư lang ở Hoằng văn quán.