Lưu Thương 劉商 tự Tử Hạ 子夏, người Cổ Thành, thuở nhỏ hiếu học, giỏi văn hoạ, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch, làm quan tới Kiểm hiệu lễ bộ lang trung, Biện Châu quan sát phán quan.