Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
7 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2014 15:41 bởi tôn tiền tử
Lưu Thương 劉商 tự Tử Hạ 子夏, người Cổ Thành, thuở nhỏ hiếu học, giỏi văn hoạ, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch, làm quan tới Kiểm hiệu lễ bộ lang trung, Biện Châu quan sát phán quan.