Về núi xuân ông cùng ai vậy?
Sông âm thầm, hoa rụng chim kêu
Tiễn ông bờ suối xanh rêu
Ngày sau có nhớ, nhớ chiều cửa sông

tửu tận tình do tại