三贈劉員外

信書成自誤,
經事漸知非。
今日臨岐別,
何年待汝歸?

 

Tam tặng Lưu viên ngoại

Tín thư thành tự ngộ,
Kinh sự tiệm tri phi.
Kim nhật lâm kỳ biệt,
Hà niên đãi nhữ quy?

 

Dịch nghĩa

Thư từ có sai sót,
Qua sự việc mới biết như thế.
Hôm nay chúng ta đi đôi ngả,
Biết đợi đến năm nào ông mới trở về?


Lưu viên ngoại tức Lưu Vũ Tích, bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Khoảng năm 792 hai người cùng đậu tiến sĩ, cùng làm quan. Lưu Vũ Tích làm đồn điền viên ngoại lang, Liễu Tông Nguyên làm giám sát ngự sử. Đến lúc Nguyên làm bài này năm 815, hai người cùng bị biếm trích. Tác giả bị biếm đi Liễu Châu, Lưu Vĩ Tích đi Liên Châu phía đông kinh đô Trường An. Để tiễn bạn lên đường, tác giả đã tặng thơ trước rồi, lại tặng thêm một bài. Nay lại tặng thêm bài này nữa, nên tựa đề "Tam tặng" là vì vậy. Lưu Vũ Tích đều có bài đáp lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thư từ có sai sót
Qua việc mới biết thế
Hôm nay chia đôi ngả
Biết năm nào ông về?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thư từ mới tự lỡ nhầm
Việc qua mới biết là mình đã sai
Hai đường cách biệt hôm nay
Chừng lâu được thấy ban quay trở về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thư từ tự có vài nhầm lời,
Qua việc mới hay sự đã rồi.
Đôi ngả chúng ta đi cách biệt,
Năm nào ông mới về ngoài đời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời