Non cùng núi trước sau, mưa nhỏ
Suối chảy dồn, cây gió vân vê
Tiếng người, ngựa hý không nghe
Lại còn phải chịu mây che đường dài

tửu tận tình do tại