Từ Nam Sào nhìn cô thành nọ
Nửa núi xanh còn nửa là hồ
Biết ông sơn thuỷ đam mê
Đi rồi ông có tính về lại không?

tửu tận tình do tại