15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
Tạo ngày 29/03/2014 10:07 bởi tôn tiền tử
Lý Cửu Linh 李九齡 người Lạc Dương, đỗ tiến sĩ năm Càn Đức thứ 2 (964), làm Bồng Trì lệnh ở Bồng Châu. Năm Khai Bảo thứ 3 (973) cùng Lô Đa Tốn 盧多遜, Hỗ Mông 扈蒙, Lý Mục 李穆 sửa Cựu Ngũ đại sử. Thơ có một quyển nhưng đã thất truyền.