Mở nước do hiền tài giúp sức
Đừng cho rằng do lực phế hưng
Chu Du mất, Vũ Hầu vong
Dẹp Ngô, phá Thục hanh thông an nhàn

tửu tận tình do tại