Thế ba chân vạc định chưa xong,
Tử sinh tranh thắng xuất anh hùng.
Trong mắt A Man không người giỏi,
Chỉ nể chàng Tôn với sứ quân.

tửu tận tình do tại