Mỏi rong chơi dùng đàn tỏ ý,
Quán bên đường cầm áo túc sương.
Nạn Trường Môn vì người làm phú,
Khiến phòng khuê “Đầu bạc” đau thương.

tửu tận tình do tại