星墜五丈原

長星昨夜墜前營,
訃報先生此日傾。
虎帳不聞施號令,
麟臺誰顯著勳名。
空餘門下三千客,
辜負胸中十萬兵。
好看綠陰清晝裡,
於今無復雅歌聲!

 

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên

Trường tinh tạc dạ truỵ tiền doanh,
Phó báo tiên sinh thử nhật khuynh.
Hổ trướng bất văn thi hiệu lệnh,
Lân đài thuỳ hiển trước huân danh.
Không dư môn hạ tam thiên khách,
Cô phụ hung trung thập vạn binh.
Hảo khán lục âm thanh trú lý,
Ư kim vô phục nhã ca thanh!

 

Dịch nghĩa

Đêm qua sao lớn rơi ngay trước cửa doanh trại,
Tin báo biết rằng ngày đó ông chết đi.
Từ nay nơi bộ chỉ huy không còn được nghe hiệu lệnh nữa,
Và trên đài ghi công kia ai là kẻ sẽ được ghi danh vào.
Chỉ còn lại ba nghìn khách chơ vơ dưới cửa,
Uổng lòng cả chục vạn binh sĩ.
Dưới cảnh ban chiều trong sáng thấy rõ bóng râm mát,
Và từ nay không còn được nghe tiếng hoan ca nữa.


Gò Ngũ Trượng ở cạnh hang Tà Cốc phía nam bờ sông Vị, nam huyện Kỳ Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Tương truyền Gia Cát Lượng đã sáu lần đóng quân nơi đây khi sang đánh nhà Nguỵ. Năm 234, khi mang quân phạt Nguỵ, ra khỏi Tà Cốc, đồn quân tính kế lâu dài, nhưng được hơn 100 ngày, ông từ trần tại đây.

Bài thơ này được chép trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung ở hồi 104 cùng một bài (Vịnh Vũ Hầu) của Bạch Cư Dị. Tuy nhiên, hiện không tìm thấy bài thơ này trong Toàn Đường thi hoặc các tuyển tập thơ khác của Đỗ Phủ, nên có nhiều nghi vấn về tác giả thực của bài thơ này, trong đó có khả năng chính La Quán Trung tự sáng tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Đêm qua trước trại sa sao lớn,
Báo triệu tiên sinh vội lánh trần.
Hiệu lệnh ngừng ban nơi trướng Hổ,
Công ai chép tiếp chốn đài Lân?
Bơ vơ dưới cửa ba nghìn khách,
Đành uổng trong lòng chục vạn quân.
Lồng lộng trời xanh cây rợp tán,
Từ đây thôi bặt tiếng ca ngâm!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đêm qua sao lớn rơi tiền dinh
Tin báo tiên sinh ngày ấy khuynh
Hổ trướng không nghe truyền hiệu lệnh
Lân đài ai lại ghi công danh
Ngẩn ngơ trước cửa ba ngàn khách
Bỏ uổng trong lòng mười vạn binh
Ngắm nghía bóng xanh ngày nắng tạnh
Từ đây thôi chẳng đón ca thanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đêm qua sao lớn rụng ngoài dinh
Tin báo quân sư nhẹ lánh mình
Trướng Hổ thôi nghe truyền hiệu lệnh
Đài Lân lại thấy chép công trình
Lạc loài dưới cửa ba nghìn khách
Uổng phí trong lòng chục vạn binh
Ngắm bóng cây xanh ngày tạnh ráo
Từ đây vắng bặt tiếng thơ bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước dinh sao lớn rụng đêm rồi,
Báo tin ngày đó ông về trời.
Hiệu lệnh hết nghe nơi trướng gấm,
Công danh nào kẻ tạc lân đài.
Dưới cửa ngẩn ngơ ba ngàn khách,
Trong lòng đành phụ chục vạn người.
Hãy ngắm bóng râm chiều nắng ráo,
Hoan ca hẳn dứt tự đây thôi.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước đồn sao rụng đêm qua,
Báo tin Thừa tướng đã lìa trần gian.
Hành dinh đâu còn lệnh ban,
Công danh ai tạc đài lân đó mà.
Ba ngàn khách: dạ ngẩn ngơ,
Mười vạn binh sĩ nỡ lờ đi sao!
Những trông xanh, mát bóng chiều,
Từ nay hết được đón chào ca vui.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Sao sa cửa trại lúc đêm thanh,
Nghe báo tiên sinh bỗng giật mình.
Trướng hổ vắng nghe truyền hiệu lệnh,
Đền lân luống để chữ công danh.
Còn trơ dưới trướng ba ngàn khách.
Uổng phí trong lòng mấy vạn binh.
Ngày vắng ngắm xem nơi bóng mát,
Lâu nay lặng ngắt giọng ca thanh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Sao sa cửa trại giữa đêm dài
Tiên sinh từ đó giã trần ai
Trướng hổ từ nay không hiệu lệnh
Đền lân bỏ uổng mộng làm trai
Ba ngàn thực khách trơ trước cửa
Mười vạn binh hùng cũng phôi phai
Ngày nhàn vui bước nơi thanh cảnh
Lặng ngắt giọng vui chốn cửu đài

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao lớn đêm qua rụng trước dinh
Thôi rồi tin báo mất tiên sinh
Lâu đài ai xứng huân danh nữa
Hổ tướng từ nay hiệu lịnh ngừng
Mười vạn tinh binh trong bụng bỏ
Ba ngàn tân khách biết ai dùng
Tìm nơi bóng mát qua ngày vắng
Ca hát nào nghe, bóng lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua sao xẹt dài trước trại
Tin báo rằng ông bái biệt đời
Trướng nghiêm hiệu lệnh không lời
Đài ghi công sẽ ghi người nào đây
Ba nghìn khách đứng ngây trước cửa
Mười vạn binh than thở tiếc thương
Bóng râm xanh mát ngày thường
Đâu còn nghe lại những luồng nhã ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước trại đêm qua sao chợt rơi
Báo ngày Gia Cát đã lìa đời.
Không nghe trướng lệnh ra quân nữa
Chẳng rỏ đài ghi sự nghiệp ai.
Dưới cửa ba nghìn khách nhốn nháo
Trong lòng mười vạn lính công toi.
Ngắm nhìn râm biếc ngày trong sáng
Nay tiếng hoan ca đã hết rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối