Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (256 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Điếu ngã tử (Phạm Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Đầu đường chết đói thế người đâu?
Đó vốn nhân dân cũ Ô châu.
Ngòi rãnh vùi lấp người mất nước,
Đài thành chưa thấm được ơn sâu.
Cô hồn khôn tỏ nên thù Mãng,
Hài cốt không gom vẫn hận Tần.
Chết chóc chớ buồn vì binh hoả,
Gió xuân sẽ thổi đến hang sâu.

Ảnh đại diện

Thôn cư mạn hứng (Nguyễn Phước Dục): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Dựa cây ngắm nhạn qua,
Men khe vớt lạc hoa.
Ôm đàn tấu lưu thuỷ,
Chống gậy đón chiều tà

Ảnh đại diện

Xuân nhật mạn hứng (Nguyễn Phước Dục): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Nghèo mà trong sạch ngụ trong thơ
Việc cũ mơ màng mộng vẩn vơ
Xóm vắng đìu hiu không ai đến
Xưa nay thế thái chẳng ai ngờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu (Nguyễn Nghiễm): Bản dịch của Võ Vinh Quang

Hán nghiệp lung lay, quyết dốc lòng
Vườn đào huynh đệ, đạo thuỷ chung
Trung nghĩa sáng ngời, thầy thiên cổ
Bàn chi đánh dẹp mới anh hùng
Thống nhất sơn hà noi tiên tổ
Ngô Nguỵ chia lìa chẳng thể xong
Đến nay, vạn quốc cùng thờ phụng
Há chỉ linh thần chốn biển đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hàm Dương thành đông lâu (Hứa Hồn): Bản dịch của Vinh

Một bước lên cao vạn dặm sầu
Cỏ lau dương liễu tựa bờ sâu
Mây đùn khe núi, tà dương lặn
Mưa cuộn lòng sông, gió đầy lầu
Chim lẩn vườn Tần tìm bụi cỏ
Ve kêu vườn Hán gọi thu sầu
Chuyện cũ qua rồi đừng hỏi nữa
Nước trôi theo sông Vị từ lâu

Ảnh đại diện

Tây Tái sơn hoài cổ (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Vương Tuấn lâu thuyền hạ Ích Châu
Kim Lăng hoa lệ hoá trời sầu
Ngàn thanh xích sắt trầm sóng nước
Một mảnh cờ hàng rủ Thạch Đầu
Sông núi vẫn trơ cùng tuế nguyệt
Thế nhân đã mấy bận bể dâu
Từ ngày bốn bể về nhất thống
Thành xưa gió thổi suốt bãi lau

Ảnh đại diện

Thục tiên chủ miếu (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Trời đất lưu anh khí
Ngàn thu khiếp oai danh
Cơ đồ chia chân vạc
Mong phục nghiệp tiền nhân
Được tướng tài mở nước
Mà chẳng có hậu nhân
Thương người ca nước Thục
Phải múa trước Nguỵ doanh

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Tô Triệt): Bản dịch của Vinh

Vừa phá Kinh Tương đoạt thuỷ quân
Cờ xuôi Giang Khẩu tựa mây vần
Trường Giang dằng dặc ngàn thuyền chiến
Xích Bích thành tro mộng võ thần
Quân thần đồng sức nơi tiền tuyến
Thiên hạ từ nay định ba phần
Phát binh chẳng hiểu về đối thủ
Xưa nay may thắng chẳng mấy lần

Ảnh đại diện

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Sao sa cửa trại giữa đêm dài
Tiên sinh từ đó giã trần ai
Trướng hổ từ nay không hiệu lệnh
Đền lân bỏ uổng mộng làm trai
Ba ngàn thực khách trơ trước cửa
Mười vạn binh hùng cũng phôi phai
Ngày nhàn vui bước nơi thanh cảnh
Lặng ngắt giọng vui chốn cửu đài

Ảnh đại diện

Bát trận đồ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Công lớn chia chân vạc
Thành danh Bát trận đồ
Sông trôi đá chẳng chuyển
Hận chưa nuốt được Ngô

Trang trong tổng số 26 trang (256 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối